Ccm Skate Fit Chart - Ccm Ribcor 42k Pump Senior Ice Hockey Skates Hockey Skates Ccm Skates